หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน
เริ่มแสดง :: 19 ม.ค.65 ถึงวันที่ 3 พ.ค.73
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จุลสารปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)