หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน
เริ่มแสดง :: 26 ม.ค.65 ถึงวันที่ 28 ม.ค.72
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จุลสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2564)