หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ก.พ.65 ถึงวันที่ 23 ก.พ.74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
     

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง การตรวจสอบการทุจริตและบทบาทหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการการตรวจสอบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบโปรแกรม Cisco Webex โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดโครงการและ ดร.เจษฎา ช.เจริญยิ่ง คุณไชยโรจน์ ภัทรเกียรติพงศ์ และคุณจุฑามาศ นวลพริ้ง กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมเป็นวิทยากรรวมทั้ง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตรวจสอบภายใน จากมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคใต้ รวมจำนวน 165 คน