หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ก.พ.65 ถึงวันที่ 23 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อบรม-สัมมนา
 
     

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการอบรมเสวนา หัวข้อ "Agile Audit : Bcttcr Collabora-tion, Better Transpareney and Faster Tumaround Time" จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย