หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 เม.ย.65 ถึงวันที่ 20 มิ.ย.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิทยากรมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
 
     

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวบุศริน  จันทะแจ่ม และนางสาวผกามาศ ครุธามาศ เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การติดตามการเขียนรายงานควบคุมภายในสำหรับ มหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลการควบคุมภายในทุกระบวนงาน" โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีเป็นประธานเปิด ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.วรากร อังศุมาลี รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บุคลากรจากคณะ/ศูนย์/สำนัก ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทียนสิรินทร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต