หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 พ.ค.65 ถึงวันที่ 19 มิ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 
     

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และจัดทำแผนฉุกเฉินเบื้องต้น ในโครงการอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้น เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 18313 อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากความสามารถ นายสมบูรณ์ จุลสุรางค์ (ครูน้อง) สังกัด ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา