หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 19 มิ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับฟังผลการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐและรับนโยบายท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ และบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าประชุมรับฟังผลการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ที่ประเมินโดยกรมบัญชีกลาง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากนางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ และคณะผู้ประเมิน ผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการประเมินอยู่ในระดับ "ดี" (Leveraging) และในโอกาสนี้ท่านอธิการบดีได้มอบนโยบายการดำเนินงานให้กับบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายในได้แสดงความยินดีในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีด้วยความยินดียิ่ง