หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน
เริ่มแสดง :: 21 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 26 มิ.ย.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จุลสารปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2565)