หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน
เริ่มแสดง :: 15 ธ.ค.65 ถึงวันที่ 15 ธ.ค.73
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จุลสารปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2565)