หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.66 ถึงวันที่ 13 ก.พ.76
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : 27/12/2022 หน่วยตรวจสอบภายในร่วมงานจากพื้นที่ปลอดภัย สู่พื้นที่การเติบโตอย่างสร้างสรรค์ และการสานพลังสร้างยุทธศาสตร์และหมุดหมาย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
จัดโครงการ “จากพื้นที่ปลอดภัย สู่พื้นที่การเติบโตอย่างสร้างสรรค์ และการสานพลังสร้างยุทธศาสตร์และหมุดหมาย” (From comfort zone to creative growth zone for synergy to create milestone)
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ หลังจากนั้นรับฟังบรรยายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พื้นที่ปลอดภัย สู่พื้นที่การเติบโตอย่างสร้างสรรค์ และการสานพลังสร้างยุทธศาสตร์และหมุดหมาย” ให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้ง 2 วิทยาเขต
ณ วิทยาเขตพัทลุง ห้องเรียน MF3200 อาคารเรียนรวม และ ส่งสัญญานถ่ายทอด ไปยังวิทยาเขตสงขลา ห้องประชุมแสงสุริยา ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์

 

หน่วยตรวจสอบภายใน : ร่วมงาน