หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.66 ถึงวันที่ 13 ก.พ.76
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : 4/01/2023 หน่วยตรวจสอบภายในร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

มหาวิทยาลัยทักษิณจัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ตามพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

 

หน่วยตรวจสอบภายใน : ร่วมพิธี