หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.66 ถึงวันที่ 13 ก.พ.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : 25/01/2023 หน่วยตรวจสอบภายในร่วมงาน ม.ทักษิณ รีแบรนด์ใหม่ เตรียมพร้อมเคลื่อนเปลี่ยนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
 
     
มหาวิทยาลัยทักษิณจะมุ่งเน้นกิจกรรม TSU Move เคลื่อนเปลี่ยน สู่อนาคต
ซึ่งจะเป็นเบ้าหลอมค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ คือความคิด ความเชื่อ ความฝัน แรงบันดาลใจ และวิถีหล่อหลอมที่ตกผลึก
เป็นวัฒนธรรมร่วมแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่พร้อมก้าวสู่วิสัยทัศนและยุทธศาสตร์และหมุดหมาย ด้วยความมุ่งมั่น แน่วแน่และศรัทธา ด้วยการหล่อหลอมค่านิยมและสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมชั้นแนวหน้าของประเทศ เป็นที่พึ่งของสังคมด้วยความรักและความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่จากรากสู่โลก (Glocalization)
ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยทักษิณ “ปัญญา จริยธรรม นําการ พัฒนา” โดยมีความหมายจากอักษรย่อ TSU ดังนี้
T : Talent มีปัญญาปฏิบัติการ
S : Synergy สานพลังสู่ความสําเร็จ
U : University for Change สร้างสรรค์สังคม
กําหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเบ้าหลอมภายใต้หลักสูตรและกระบวนการ TSU Move  Boot Camp
ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ
Get To Know TSU : รู้จักตัวเอง รู้จักองค์กร ค้นหาต้นทุน วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์และหมุดหมาย
Talent : การเปลี่ยนแปลงคือความท้าทาย
Synergy : สานพลังสู่ความสําเร็จ
University for Change : สร้างสรรค์สังคม