หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน
เริ่มแสดง :: 20 ก.พ.66 ถึงวันที่ 20 ก.พ.76
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จุลสารปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)