หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ องค์กรสีขาว ไร้คอรัปชั่น