หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
กระดานสนทนา --> คำถามที่ถามบ่อย
 
การฝึกอบรมและการประชุมราชการ แตกต่างกันอย่างไร
 

-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ตั้งกระทู้ xx วันที่ 10 ก.พ.59 
 


 คำตอบที่ 1
ฝ่ายตรวจสอบภายใน (11 ก.พ.59)  
 

ตอบ การฝึกอบรมต้องเข้าหลักเกณฑ์ครบทุกข้อ สำหรับการประชุมราชการ เป็นการประชุมเพื่อนำผลการประชุมไปปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การประชุมหารือ การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ เป็นต้น โดยต้องมีหนังสือเชิญประชุม และระเบียบวาระการประชุม ส่วนการเบิกค่าใช้จ่ายให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ