หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
กระดานสนทนา --> คำถามที่ถามบ่อย
 
การเดินทางไปราชการต่างจังหวัด จะเบิกค่าที่พักเกินกว่าอัตราที่กำหนดได้หรือไม่
 

-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ตั้งกระทู้ xx วันที่ 10 ก.พ.59 
 


 คำตอบที่ 1
ฝ่ายตรวจสอบภายใน (11 ก.พ.59)  
 

ตอบ ถ้าท้องที่นั้นมีค่าครองชีพสูง และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้เบิกเพิ่มได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 25% ของอัตราค่าเช่าที่พัก แบบเหมาจ่ายหรือเบิกจ่ายจริงตามที่ผู้เดินทางได้เลือกไว้ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ ทั้งนี้ต้องมีใบเสร็จรับเงินแบบ และชี้แจง เหตุผลว่าทำไมต้องพักโรงแรมนั้น