หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
กระดานสนทนา --> คำถามที่ถามบ่อย
 
กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเบิกค่าที่พักเหมือนกันหรือไม่
 

-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ตั้งกระทู้ xx วันที่ 10 ก.พ.59 
 


 คำตอบที่ 1
ฝ่ายตรวจสอบภายใน (11 ก.พ.59)  
 

ตอบ ต้องเบิกเหมือนกันทั้งคณะ โดยต้องขออนุมัติไว้ก่อนเดินทางว่าจะเบิกแบบเหมาจ่ายหรือเบิกตามที่จ่ายจริงไม่เกินที่ระเบียบกำหนด