หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
กระดานสนทนา --> คำถามที่ถามบ่อย
 
การเดินทางไปปฎิบัติงานนอกพื้นที่หลายจังหวัด
 

การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่หลายจังหวัด ตลอดเส้นทางการเดินทางต้องเบิกค่าที่พักเหมือนกันหรือไม่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ตั้งกระทู้ pp วันที่ 23 ส.ค.59 
 


 คำตอบที่ 1
ฝ่ายตรวจสอบภายใน (23 ส.ค.59)  
 

ต้องเลือกเบิกเหมือนกันตลอดเส้นทางการเดินทางไปราชการ โดยต้องขออนุมัติไว้ก่อนการเดินทางว่าจะเบิกแบบเหมาจ่ายหรือเบิกตามที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรที่ระเบียบกำหนดตลอดการเดินทาง