หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
กระดานสนทนา --> คำถามที่ถามบ่อย
 
กรณีกระจกรถราชการร้าวหรือแตกระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่
 

กรณีกระจกรถราชการร้าวหรือแตกระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่จนไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการได้หรือไม่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ตั้งกระทู้ pp วันที่ 23 ส.ค.59 
 


 คำตอบที่ 1
ฝ่ายตรวจสอบภายใน (23 ส.ค.59)  
 

ได้ โดยให้จัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่ออธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การพัสดุ เพราะถ้าไม่ดำเนินการจะเดินทางต่อไม่ได้ และการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนกระจกไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามปกติ