หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
กระดานสนทนา --> คำถามที่ถามบ่อย
 
การจัดจ้างบริษัททัวร์ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
 

การจัดจ้างบริษัททัวร์ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ทำได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ตั้งกระทู้ pp วันที่ 23 ส.ค.59 
 


 คำตอบที่ 1
ฝ่ายตรวจสอบภายใน (23 ส.ค.59)  
 

ทำได้ โดยดำเนินการจัดจ้างบริษัททัวร์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การพัสดุ อัตราค่าใช้จ่ายไม่เกินที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทราวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน ต้องปฏิบัติตามมิตคณะรัฐมนตรีและหนังสือกระทรวงการคลัง