หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน
เริ่มแสดง :: 12 พ.ค.63 ถึงวันที่ 13 พ.ค.76
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จุลสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563)