หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ระบบสารสนเทศ
ระบบตรวจสอบภายใน
ประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก กลับหน้าหลัก