TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน  กลับหน้าหลัก
จุลสารปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)
จุลสารปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2565)
จุลสารปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2565)
จุลสารปีที่ 16 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
จุลสารปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (กรฏาคม - กันยายน 2564)
จุลสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2564)
จุลสารปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2564)
จุลสารปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)
จุลสารปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2563)
จุลสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2563)
จุลสารปีที่ 14 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)
จุลสารปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
จุลสารปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
จุลสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)
จุลสารปีที่ 13 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
จุลสารปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)
จุลสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2561)
จุลสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2561)
จุลสารปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)


หน้าที่ :