TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
25/01/2023 หน่วยตรวจสอบภายในร่วมงาน ม.ทักษิณ รีแบรนด์ใหม่ เตรียมพร้อมเคลื่อนเปลี่ยนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
4/01/2023 หน่วยตรวจสอบภายในร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
27/12/2022 หน่วยตรวจสอบภายในร่วมงานจากพื้นที่ปลอดภัย สู่พื้นที่การเติบโตอย่างสร้างสรรค์ และการสานพลังสร้างยุทธศาสตร์และหมุดหมาย มหาวิทยาลัยทักษิณ
17/12/2022 หน่วยตรวจสอบภายในร่วมงานกิจกรรมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 2565 พลิกโฉมมหาวิทยาลัยทักษิณ พลิกโฉมอุดมศึกษาสู่หมุดหมายและการเปลี่ยนแปลง
9/12/2022 หน่วยตรวจสอบภายในร่วมงานรวมพลังเดินหน้าต้านโกงทุกรูปแบบ ประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
18/11/2022 หน่วยตรวจสอบภายในร่วมงานม.ทักษิณ จัดอบรมบุคลากร มุ่งยกระดับการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
Happy soul
Happy body
รับฟังผลการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐและรับนโยบายท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
Happy society and Happy Family
วิทยากรมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมชี้แจงข้อตรวจพบจากการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรมส่งท้าายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
อบรม-สัมมนา
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการให้คำปรึกษา
ร่วมงานสืบสานประเพณีวันว่าง ขึ้นเบญจา สรงน้ำสามสมเด็กเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา
วิทยากรคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา


หน้าที่ :