หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วย
ประวัติ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้บริหารและบุคลากร
เว็บไซต์เก่า
ติดต่อ/แผนที่
ITA ปี 2562
ITA ปี 2563
ITA ปี 2564
ITA ปี 2565
ITA ปี 2566
 
ITA ปี 2566 กลับหน้าหลัก

 

► ตัวชี้วัดที่ 9 ::::: การเปิดเผยข้อมูล 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

 • mail ลำดับ O1 / โครงสร้างหน่วยงาน 
 • mail ลำดับ O2 / ข้อมูลผู้บริหาร 
 • mail ลำดับ O3 / อำนาจหน้าที่ 
 • mail ลำดับ O4 / แผนพัฒนาหน่วยงาน 
 • mail ลำดับ O5 / ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 
 • mail ลำดับ O6 /กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

การประชาสัมพันธ์

 • mail ลำดับ O7 / ข่าวประชาสัมพันธ์ 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 • mail ลำดับ O8 / Q&A 
 • mail ลำดับ O9 / Social Network 
 • enlightened ลำดับ O10 / นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริหารงาน

การดำเนินงาน

 • enlightened ลำดับ O11 / แผนดำเนินงานประจำปีและการใช้งบประมาณประจำปี
 • enlightened ลำดับ O12 / รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
 • enlightened ลำดับ O13 / รายงานผลดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

 • enlightened ลำดับ O14 / คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

 • enlightened ลำดับ O15 / คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • enlightened  ลำดับ O16 / ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • enlightened ลำดับ O17 / รายงานผลการสำราจความพึงพอใจการให้บริการ
 • enlightened ลำดับ O18 / E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • ลำดับ O19 / แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • ลำดับ O20 / ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • ลำดับ O21 / สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • ลำดับ O22 / รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • ลำดับ O23 / นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ลำดับ O24 / การดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
 • ลำดับ O25 / หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ลำดับ O26 / รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • ลำดับ O27 / แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ลำดับ O28 / ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ลำดับ O29 / ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • ลำดับ O30 / การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 

► ตัวชี้วัดที่ 10 ::::: การป้องกันการทุจริต

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy*

 • ลำดับ O31 / ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • ลำดับ O32 / การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • ลำดับ O33 / รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 • ลำดับ O34 / การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
 • ลำดับ O35 / การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

 • ลำดับ O36 / แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • ลำดับ O37 / รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • ลำดับ O38 / รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม*

 • ลำดับ O39 / ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ลำดับ O40 / การขับเคลื่อนจริยธรรม
 • ลำดับ O41 / การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ