หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วย
ประวัติ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้บริหารและบุคลากร
เว็บไซต์เก่า
ติดต่อ/แผนที่
ITA ปี 2562
ITA ปี 2563
ITA ปี 2564
ITA ปี 2565
ITA ปี 2566
 
ITA ปี 2565 กลับหน้าหลัก

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ

ข้อมูล

ดาวน์โหลด
O1 โครงสร้างหน่วยงาน                                                          

yes

O2 ข้อมูลผู้บริหาร yes
O3 อำนาจหน้าที่ yes
O4 แผนพัฒนาหน่วยงาน yes
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน yes

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    yes
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ yes
O8 Q&A    yes
O9 Social Network  yes

9.2 การบริหารงาน

ลำดับ ข้อมูล ดาวน์โหลด
O10 แผนดำเนินงานประจำปี                                                      yes
O11

รายงานการกำกับติดตาม

การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน                   

yes
O12 รายงานผลดำเนินงานประจำปี     yes
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  yes
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  yes
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ yes
O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

การให้บริการ

yes
O17 E-Service yes

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ลำดับ ข้อมูล ดาวน์โหลด
O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี                                

yes
O19

รายงานการกำกับติดตาม

การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

yes
O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี 

yes

 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ลำดับ ข้อมูล ดาวน์โหลด
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น                                      

yes

yes

10. การป้องกันการทุจริต

ลำดับ ข้อมูล ดาวน์โหลด
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) yes
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร                                              yes
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี yes
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริ
O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

yes
O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภาย

ในหน่วยงาน

yes