หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสาตร์การพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานประจำปีหน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนดำเนินงาน
ผลการประเมินความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือ / ระเบียบ ข้อบังคับ / แบบฟอร์ม
 
การจัดการความรู้ กลับหน้าหลัก

คู่มือกระบวนงานด้านการตรวจสอบภายใน

แนวทางการตรวจสอบราคางานก่อสร้าง

แนวทางการตรวจสอบการบริหารงบลงทุนมหาวิทยาลัยทักษิณ

แนวปฏิบัติการตรวจสอบค่าการศึกษาบุตร

คู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ

คู่มือการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ