หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสาตร์การพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานประจำปีหน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนดำเนินงาน
ผลการประเมินความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือ / ระเบียบ ข้อบังคับ / แบบฟอร์ม
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กลับหน้าหลัก

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

      -ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

      - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

     - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565)

     - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)

      - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564)

      - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564)

      - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564)

      - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

      - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563)

      - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563)

      - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

      - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562)

      - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562)

      - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562)

      - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562)

      - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี