หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสาตร์การพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานประจำปีหน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนดำเนินงาน
ผลการประเมินความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือ / ระเบียบ ข้อบังคับ / แบบฟอร์ม
 
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันทุจริต กลับหน้าหลัก

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

     ปีงบประมาณ พ.ส. 2564

รายงานการกำกับติดตามการป้องกันทุจริต

     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

      - ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     - ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน