หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสาตร์การพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานประจำปีหน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนดำเนินงาน
ผลการประเมินความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือ / ระเบียบ ข้อบังคับ / แบบฟอร์ม
 
ผลการประเมินความพึงพอใจ กลับหน้าหลัก

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

     ความพึงพอใจของผู้รับบริการให้คำปรึกษา

         - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     ความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน   

          - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

          - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

         - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

         - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

         - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562